سایت آتش

بررسی تاثیر تیامین بر میزان لاکتات حین و بعد از عمل جراحی CABG در بیماران با > EF

بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل …
feyz.kaums.ac.ir/article-1-3225-fa.pdf

تأثیر برنامه بازتوانی قلبی فاز 1 بر میزان اضطراب بیماران …
hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_id=132&sid=1&slc_lang=fa

azam dehghani – سامانه پژوهان – دانشگاه علوم پزشکی کرمان
research.kmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000…81000028

فروشگاه مارکت سنتر