سایت آتش

خلاصه يک گزارش بر روي برخي خصوصيات آماري خانواده توابع چگالي

توزیع های چوله و کاربرد آن در تحلیل داده پزشکی … – مجله …
andisheyeamari.irstat.ir/article-1-214-fa.pdf

یک تعمیم جدید از توزیع گومپرتز
andisheyeamari.irstat.ir/article-1-463-fa.pdf
۲ آذر ۱۳۹۵ –

رگرسيون OLS
https://shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111119538

تابع چگالی احتمال – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/تابع_چگالی_احتمال

لینک مستقیم فایل آمار ریاضی 2|ام آی
mihan.xteach.ir/ka/404113/لینک-مستقیم-فایل-آمار-ریاضی-2

توزیع لجستیک نرمال : مشخصات و کاربردها
journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/621/article-621-335335.pdf

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش …
www.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang…

مجموعه خلاصه مبسوط مقالات فارسی – چهارمین کارگاه نظریه …
osdce.um.ac.ir/images/313/Others/Farsi-2nd%20Seminar%20on%20Reliability.pdf

بررسی تاثیر تفاوت توابع حساسیت طیفی سنجنده …
jgit.kntu.ac.ir/article-1-427-fa.pdf

بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری برخی صفات زراعی در …
jcb.sanru.ac.ir/article-1-798-fa.pdf
۲۶ آبان ۱۳۹۴ –

مروری بر روش های آماری تحلیل داده های جرم مبتنی بر مکان1 – …
journals.police.ir/backend/…/50a4a0a5629781a5c9b04905d3a31a94e3cbf141.pdf

UM ) واحد ) ی در خانوار براساس الگو ين برآورد عرضه … – …
joer.atu.ac.ir/article_8562_91dff0ff249cd67dcc39c9f087f1e324.pdf
۳ دی ۱۳۹۵ –

ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﻨﺪي ﻣﺪل رﺗﺒﻪ ﻣ – پژوهشنامه …
joer.atu.ac.ir/article_8205_ffc4486c789723d81bbba77fb774082b.pdf
۶ شهریور ۱۳۹۶ –

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …
www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-از-…
۱۲ دی ۱۳۸۹ –

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﺰي
people.cs.pitt.edu/~saeed/pdfs/Final%20Thesis%20_Saeed%20Amizadeh.pdf

فارسی – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد
https://profdoc.um.ac.ir/pages/264806-فارسی.html

ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺣﻮادث ﺳﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗ – نشریه مهندسی …
https://ceej.tabrizu.ac.ir/article_6004_e3103067633c7cb0885a3885ce623d31.pdf

گزارش يك مورد مننژيت ناشي از كمپيلوباكتر فتوس در فرد …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=11439
در بين 17 گونه جنس كمپيلوباكتر، كمپيلوباكترفتوس خصوصيات ويژه‌اي دارد زيرا بر خلاف ساير گونه‌ها كه از عوامل ايجاد كننده اسهال محسوب مي‌شوند، اين باكتري در …

چكيده اي و ناحيه قياس م بر اهل علوم زمين پوشيده نيست كه يكي …
https://data.gov.ir/web/guest/download?resourceId=8910030&access=private…

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮازي ﺳﺎزي اﻟﮕﻮ
dl.papergram.ir/mobileapp1/datamining/199/g466.pdf

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – ششمین همایش …
https://www.civilica.com/article170.html

١٣٩٠ ی آﻣﺎر و ﺪه ی ارش ﺳﺎﻻ
www.srtc.ac.ir/Portals/0/PropertyAgent/578/Files/41/Annual_Report_1391.pdf

اصل مقاله – مدلسازی اقتصادی
eco.iaufb.ac.ir/article_54153_1a09475f565a69db293b77b1b90bf2c6.pdf

عوامل موثر بر فقر چندبعدی – فصلنامه پژوهشها و سیاستهای …
qjerp.ir/article-1-2134-fa.pdf

ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي
https://ph.sbmu.ac.ir/uploads/08_03.pdf

Untitled
ekteshaf.nioc.ir/files/site1/user_files_52d925/mousavi-A-10-138-934-d69308b.pdf

ﻫﺮﺯ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺳﻮﺭﮔﻮﻡ ﻫﺎ – دوفصلنامه دانش …
jdas.shahed.ac.ir/article-1-177-fa.pdf
۱۰ اسفند ۱۳۹۳ –

و ﻋﺼﺎره ﭼﻮﺑﻚ اﺛﺮ اﻓﺰودن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮه اﻧﮕﻮر در ﻮ وﻳﮋﮔﻲ
jfst.iaus.ac.ir/article_525996_56a06c516e9d1b2887633b4597d43848.pdf

ي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﯿﻢﻧ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب – مجله مدل سازی …
jamm.scu.ac.ir/article_11045_b0b3670b8ce6de06426cc07d76253098.pdf
۳۰ آذر ۱۳۹۳ –

کاربرد دینامیک مولکولی در طراحی پیشرفته فرآوردههای …
https://www.researchgate.net/…/karbrd-dynamyk-mwlkwly-dr-trahy-pyshrfth-frawrdh…

حمیدرضا ماهیار – Welcome to the Official Website of …
www.isi.org.ir/magezin/198/16.asp

رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده …
faar.iauctb.ac.ir/article_520154_d6c1b239f201c39465b819a64e4e7323.pdf
چكيده. در مقاله. حاضر به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با سه متغیر، نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش. و ضریب سهام پرداخته. می شود. جامعه آماری مورد مطالعه این …

رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده …
faar.iauctb.ac.ir/article_520154.html

ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي – Aquatic …
aquaticcommons.org/25337/1/39266.pdf
۱ دی ۱۳۸۶ –

ھﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﯿﺰﯾﮏ آﻣﺎری، ﻣﺎده ﭼﮕﺎل ﻧﺮم وﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی – دانشکده …
https://www.physics.iut.ac.ir/sites/physics.iut.ac.ir/files/files/amari.pdf

Statistical Application in Power Industry – آمار صنعت برق
amar.tavanir.org.ir/pages/…/Statistical%20Application%20in%20Power%20Industry.pdf

جغرافياي جمعيت – خوێندکارانی جوغرافی زانکۆی مه‌ریوان – …
geographymarivan.blogfa.com/post/54

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ – تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
ijmapr.areeo.ac.ir/article_108101_690bc5152212e7a9e169d357404123cf.pdf

هاي عمده موثر بر صفات عملكردي مرغان بومي فارس رديابي شن …
asj.areo.ir/article_102417_1420d6e23688a76eec5c2c07320047a8.pdf

الگوي تهيه مقالات – SDAT.ir
sdat.ir/mipis96/images/Files/ProceedingFa_VP01.pdf

شماره 26
iransrm.ir/files/site1/range_26.pdf

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
www.ensani.ir/storage/Files/20171010084411-9441-225.pdf
۱۸ مهر ۱۳۹۶ –

کتابچه چکیده مقالات – انجمن هسته ای ایران
www.nsi.ir/images/library/ConferencesPapers/1387/…/chakideh-web.pdf

ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ : ﻋﻨــــ – دانشگاه سیستان و …
https://www.usb.ac.ir/FileUpload/9764_2017-3-6-13-36-8.pdf

الگوي تهيه مقالات – T.N. Thiele Centre
thiele.au.dk/fileadmin/www.thiele.au.dk/Events/2017/…/ProceedingFa_VP01.pdf

نرم افزار Minitab – اداره انجمن های علمی دانشجویی – دانشگاه …
sao.aut.ac.ir/sao/nashriye/Masaf-43.pdf

در ﻏﯿﺮﻣﺨﺮب ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم راﻫﻨﻤﺎي ﻫﺎ راه روﺳﺎزي – Nezamfanni.ir – …
sama.mporg.ir/sites/Publish/ZabetehDoc/Code722.pdf

اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻮم رﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دوره دروس ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧ – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/BAEconomics.pdf

ﻋﻠﻮم راﻳﺎﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
https://csi.org.ir/fa/publication/downloadPDF/id/52

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد توت …
https://www.resathesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/توت-فرنگی

بیست‌‌ویکمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فیزیک …
https://old.iasbs.ac.ir/seminar/physics/condmat-meeting/m24/proceeding24.pdf

پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي، شماره 29 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6030

ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ دﮔﺮآﺳﯿﺒﯽ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﯾﻮﻻف ﺑﺎ – مجله پژوهش های …
behzeraee.iausr.ac.ir/Files/Journal/2018-02-27_07.45.05_3.pdf
۸ اسفند ۱۳۹۶ –

بررسی و مقایسه¬ی ضریب اهمیت فرآورده¬های نفتی و برق با …
jae.miau.ac.ir/article_248_39a07357dfee9ec44b1110cbbb9651d2.pdf

فروشگاه مارکت سنتر