سایت آتش

دانلود پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (اندلر و پاركر، 1990)

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ( اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﻛﺮ )
mhrn.net/load_pdf.php?assay_id=789

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ( اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﻛﺮ )
nkums.ac.ir/get_file.aspx?fn=Uploaded/Users/2/17/دانلود%20پرسشنامه/…pdf

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ …
icssjournal.ir/article-1-484-fa.pdf

دانلود پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر 1990
دانلود پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر روایی و پایایی … ای اجتناب مدار (Avoidance-oriented coping style) یا فرار از مسأله و موقعیت استرس زا.

پرسشنامه استاندارد مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر …

پرسشنامه استاندارد مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) …

اعتباريابي مقياس مقابله با موقعيت هاي استرس زاي اندلر و …

زا و اﻓﮑﺎر ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ

دانلود پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (اندلر و پاركر، …
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ –

سیاهه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر …
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ –

پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس پارکر و اندلر 1990 – …

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (اندلر و پاركر، …

پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر …

ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ يِ ﺮ ﯿﮔ اﻧﺪاﺯه ي ﺮﯾ ﺮﻧﺎﭘﺬ – دانشگاه شهید بهشتی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ –

سبک های مقابله با استرس – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات …

دریافت فایل پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (اندلر …
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ –

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) – …

ﻳﺮ و وﻳﻨﺘﺮاب اي ﻛﺎرور، ﺷﻲ رواﺳﺎزي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎ – دانشگاه اصفهان
۳ تیر ۱۳۹۱ –

ب ررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و عزت نفس با …

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (اندلر و پارکر، …

The comparison of resilience, coping style and pain … – …

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و گرایش به تفکر انتقادی با …
۱۳ مهر ۱۳۹۴ –

ﺸﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﻭﺍ ١ – فصلنامه پژوهش …

اصل مقاله – مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

برترین فایل پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا … – …

دانلود پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا اندلر و پارکر …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر