سایت آتش

شماره جاری؛ سال دوم؛ شماره پنجم؛ بهار1398

مقالات آماده انتشار – مدیریت دارایی و تأمین مالی
amf.ui.ac.ir/?_action=press

نشریه …
www.echjournal.org/

مطالعات رسانه‌های نوین
nms.atu.ac.ir/

پژوهش های باستان شناسی ایران
https://nbsh.basu.ac.ir/

فصلنامه مطالعات راهبردی
quarterly.risstudies.org/

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
etl.journals.pnu.ac.ir/

دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های … – سازمان …
https://chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=f6ec90f9-3184-4913…

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
jinev.iaut.ac.ir/

تحقیقات مدیریت آموزشی
jearq.riau.ac.ir/
شماره جاری: دوره 10، شماره 39، بهار 1398 XML … هوش موسیقیایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی سوم مدارس ابتدایی منطقه کهریزک سال تحصیلی 96-95.

پژوهش های تجربی حسابداری
jera.alzahra.ac.ir/

دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/

پژوهش آب در کشاورزی
wra.areo.ir/

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
www.jicr.ir/
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. arrow مقالات آماده انتشار. arrow شماره جاری. شماره‌های پیشین نشریه. دوره 12 (1398) · شماره 1 · دوره 11 (1397) · دوره 10 (1396).

مطالعات برنامه درسی
www.jcsicsa.ir/

فضای گردشگری
gjts.malayeriau.ac.ir/
این مجله بر اساس نامه شماره 87/323428 مورخ 1390/09/06 کمیسیون بررسی و تأیید. نشریات علمی دانشگاه آزاداسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. همچنین در پایگاه …

تعیین و تحلیل سطوح برخورداری خدماتی دهستان های شهرستان …
www.gahr.ir/article_87928.html
۱ خرداد ۱۳۹۸ –

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
jzvj.miau.ac.ir/
… بر توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی · بررسی عوامل موثر بر گرایش به کجروی فرهنگی دانشجویان دختر و پسر. شماره جاری: دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه …

مجله پژوهش آب در كشاورزي، – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6376
سال سي و سوم، شمارهبهار 1398 …. بررسي اثر ميزان و سهم فتوسنتز جاري بر عملكرد دانه ژنوتيپ هاي برنج هوازي تحت تاثير دور هاي مختلف آبياري در منطقه شمال …

نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد …
https://jhgr.ut.ac.ir/article_63216.html

مقایسه نیاز آبی و ضریب گیاهی کشت‌های اول و دوم برنج رقم …
www.waterjournal.ir/article_88680.html

بررسی اثرات عصاره آبی گلرنگ به عنوان رنگ طبیعی بر …
jftn.srbiau.ac.ir/article_13693.html

مورفوژنز توده‌های ماسه‌ای ساحلی و ارتباط آن با مؤلفه‌های رویشی …
www.geomorphologyjournal.ir/article_88313.html

بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه …
jqe.scu.ac.ir/article_14290.html

تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع
rmt.iranjournals.ir/article_35566.html

شماره :7077 | تاریخ 1398/3/19 – روزنامه ایران
www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/7077/14/513273/0
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ –

بنر برگزیدگان مسابقات ناحیه ای رشته های معارف و فرهنگی …
bajoghli.radmag.ir/post28492.html

گزارش سفر مقاله مصاحبه خبر – انجمن اسپرانتوی ایران
https://www.espero.ir/revuo/IE-29.pdf
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ –

مؤلفه هاي مكتب سیاسي امام رضا در افق تمدن اسالمي – فرهنگ …
www.farhangerazavi.ir/article_87190_705ae65069c51a0648f2fd818ba5ac38.pdf

طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل‌و‌نقل عمومی …
jte.sinaweb.net/article_83229.html

نقش ناقلین عصبی سروتونین و دوپامین در اختلال وسواس …
shefayekhatam.ir/article-1-1895-fa.pdf
۲۸ آذر ۱۳۹۷ –

فروشگاه مارکت سنتر