سایت آتش

فرهنگ سازمانی و الگوهای آن

الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع …
https://jomc.ut.ac.ir/article_56505.html
شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری. ترجمة برزو فرهی بوزنجانی و ‌شمسالدین نوری نجفی، تهران، سیمای جوان. ایرانزاده، سلیمان (1374). «نقش فرهنگ در …

الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی(EOCM) (مورد مطالعه …
https://jomc.ut.ac.ir/article_54105.html
پس از تحلیل دادهها، الگوی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش در سه بُعدِ «انطباق بیرونی» با چهار شاخص یادگیریِ سازمانی، مشتریمداری، چشمانداز، و پیشرو و فعّال؛ «هماهنگی …

مقاله الگوهای نوین فرهنگ سازمانی – سیویلیکا
https://www.civilica.com/Paper-PIAUC01-PIAUC01_039=الگوهای-نوین-فرهنگ-سازما…
فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عواملیا ستک ه می توانند در موفقیت و با شکست سازمان ها نقش داشته و عاملی در جهت رشد و پویایی و مانع ترقی سازمان باشد بنابرای…

مقاله الگوی فرهنگ سازمانی سازمان های آموزشی مورد مطالعه : ستاد …
https://www.civilica.com/Paper-PESLSBTM04-PESLSBTM04_030=الگوی-فرهنگ-سا…
هدف پژوهش حاضر مولفه های فرهنگ سازمانی آموزش فنی و حرفه ای کشور بوده است . این تحقیق از نوع زمینه یابی است که درآن رویکرداستقرایی و روش کیفی نظریه پرداز…

ارائه الگوي مولفه هاي فرهنگ سازماني با رويکرد اسلامي و …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=211984
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارائه الگوي مولفه هاي فرهنگ سازماني با رويکرد اسلامي و مبتني بر نهج البلاغه.

شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی …
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-878-fa.html
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه بود: پرسشنامه اول که توسط «کامرون» و «کوئین» طراحی شده بود برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی، و پرسشنامه دوم …

سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ …
ensani.ir/…/سنجش-وضعیت-موجود-فرهنگ-سازمانی-با-توجه-به-الگوی-فرهنگ-مطلوب-…
چکیده. پژوهش حاضر، نتایج طرح تحقیقاتی انجام شده در بانک دی باهدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش وضعیت موجود آن است. برای انجام پژوهش، رویکرد …

اي اراﺋﺔ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد زﻣﻴﻨﻪ (
ensani.ir/fa/article/download/229942

طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش در کتابخانه‌های عمومی …
publij.ir/browse.php?a_code=A-10-2522-2&slc_lang=fa&sid=fa
هدف: ایجاد فرهنگ سازمانی اثربخش از ضروریات کار مدیریتی در هر سازمانی است. هدف این پژوهش طراحی الگوی فرهنگ سازمانی اثربخش برای کتابخانه‌های عمومی ایران از …

ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ای (مطالعه …
jas.ui.ac.ir/article_18227.html

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ا – دانشگاه جامع …
journals.ihu.ac.ir/article_201745_c9601d5814d7d9aadce0d3e805683e09.pdf
۶ آذر ۱۳۹۱ –

سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ …
obs.sinaweb.net/article_27396.html
پژوهش حاضر، نتایج طرح تحقیقاتی انجام‌شده در بانک دی باهدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش وضعیت موجود آن است. برای انجام پژوهش، رویکرد آمیخته …

معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن …
obs.sinaweb.net/article_18880.html
زارعیمتین، حسن (1374)، تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسلامی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی، دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، رسالة …

ارایه الگوی بومی از فرهنگ سازمانی برای مؤسسات فرهنگی …
www.behboodmodiriat.ir/article_42828.html
فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از پایه های ایجاد هماهنگی و کنترل رفتار سازمانی از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است. وجود ِالگوی بومی شده از فرهنگ سازمانی در مدیریت …

طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب از منظر مقام معظم …
jarsport.ir/…/طراحی-و-تبیین-الگوی-فرهنگ-سازمانی-مطلوب-از-منظر-مقام-معظم-کل-ق…
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین فرهنگ سازمانی دفاعی محور انجام شده است. …. می باشد تا با ارائه الگوی فرهنگ مطلوب سازمانی از منظر مقام معظم رهبری. ب. ه مسا. ئل فوق.

فرهنگ سازمانی-الگوهای تشكیل و راه اندازی گروه – آپارات
https://www.aparat.com/v/fckEr/فرهنگ_سازمانی-الگوهای_تشكیل_و_راه_اندازی_گروه
ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان، متقاضیان اپلای و مهاجرت، کارشناسان و متخصصان سازمان ها و مدیران در هر سطحی که باشید گروه ما می تواند در رزومه …

طراحی و تبیین الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد …
cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=744&sid=1&slc_lang=fa
مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی است که به بررسی نقش عوامل تحول‌آفرین فرهنگ سازمانی بر میزان بهره‌وری سازمان‌های فرهنگ‌ساز جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد2.

شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1014118.html
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین وضعیت کنونی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سنجش میزان تأثیر آن بر پیاده …

شناخت مولفه‌های فرهنگ سازمانی – روزنامه دنیای اقتصاد
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-مدیران…/830528-شناخت-مولفه-های-فرهنگ-سازمانی
۳ مهر ۱۳۹۳ –

بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون‌های ورزشی …
journals.ssrc.ac.ir/article_780.html
هدف از پژوهش حاضر، بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی فدراسیونهای ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. از روش نمونه‌گیری هدفمند …

اصل مقاله 3.09 MB – مطالعات مدیریت صنعتی – دانشگاه علامه …
jims.atu.ac.ir/article_4358_ff768ba66456711466bb7a671ee56701.pdf
این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ سازمانی در یک گروه صنعتی. می باشد. محقق پس از مطالعه کتابخانهای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی. فرهنگ سازمانی، …

طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ …
www.jsfc.ir/article_15412.html

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل دﻧﻴﺴﻮن دﻛﺘﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن
jpm.iaut.ac.ir/article_518567_258f9acba7ea9b3ca9947c5a83f717ea.pdf

مکانیزمها و الگوهای تغییر و تحول و مدیریت فرهنگ سازمانی – …
https://www.noormags.ir/…/مکانیزمها-و-الگوهای-تغییر-و-تحول-و-مدیریت-فرهنگ-سازما…
مکانیزمها و الگوهای تغییر و تحول و مدیریت فرهنگ سازمانی. فهرست مقالات. نویسنده: مهدوی، عبدالمحمد؛. مهر 1378 – شماره 31 (22 صفحه – از 167 تا 188). چکیده

نقش الگوی سرآمدی اخالقی در تقویت فرهنگ سازمانی – سومین …
www.organizationalculture.ir/1ST-article/037.pdf
اخـالق یکـی از زمینه هـای مهـم بـرای توسـعه و تقویت فرهنگ سـازمانی اسـت بـرای اینکه … زمینـه الگـوی سـرآمدی اخالقـی تدویـن شـدهکه مشـتمل بر مفاهیـم بنیـادی، معیار هـای …

ارائة الگوی مؤلّفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی …
miu.nahad.ir/article_48.html
هدف: پژوهش حاضر با رویکردی اسلامی و با تأکید بر کتاب گرانقدر نهج‌البلاغه، به بررسی و شناسایی مؤلّفه‌های فرهنگ سازمانی می‌پردازد ،به همین منظور، محقق ،مطالعات خود …

طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد …
https://hawzah.net/…/طراحی-و-تبیین-الگوی-فرهنگ-سازمانی-مطلوب-با-رویکرد-مشت…
فرهنگ مجموعه ای از باورها و اعتقادات است که بین اعضای یک جامعه مشترک می باشد همانطریکه هر فرد شخصیتی دارد که آنرا فرهنگ سازمانی می گویند هر صاحب نظری که وارد …

طراحی الگوی تغییر فرهنگ سازمانی با توجه به رویکرد توسعه …
journals.srbiau.ac.ir/article_12749.html
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تغییر فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه اخلاق کار و شناسایی نقاط اهرمی آن در سازمان‌های دولتی انجام شد. روش تحقیق آمیخته (کیفی و …

فرهنگ سازمانی ادگار شاین – پارس مدیر
https://parsmodir.com/db/theory/culture-shine.php
فرهنگ سازمانی ادگار شاین و الگوی فرهنگ سازمانی ادگار شاین در دهه 1980 نظریه ای را مطرح کرد که در بحث «فرهنگ سازمانی» بسیار تأثیرگذار بود.

فرهنگ سازمانی
jahada.ir/site/LinkClick.aspx?fileticket=VJJi9_kkjDQ%3D&portalid=0
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزشها، باورها، نگرش ها و هنجارهای مشترک … اگر این الگو در طی زمان کارآیی خوبی داشته باشد اعتبار می یابد به طوری که شیوه …

الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه …
article286.e-gandoman.ir/fi/3369/html
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ –

طراحی الگوی توانمندسازی روان شناختی مبتنی بر رابطة …
ntsmj.issma.ir/article-1-406-fa.html
پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی توانمندسازی روان‌شناختی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نوآورانه که از جمله …

طراحی مدل تطبیقی فرهنگ سازمانی در تعالی بهره‌وری فردی …
ormr.modares.ac.ir/article-28-3817-fa.html
امروزه در مدیریت نوین، برنامه‌های راهبردی و ساختاری سازمان‌های پیشرو، منطبق بر … در این پژوهش با بررسی مفهومی الگوهای فرهنگ سازمانی طراحی شده به‌وسیله محققان …

بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر اصلاح الگوی مصرف – ویستا
https://vista.ir/article/366737/بررسی-نقش-فرهنگ-سازمانی-بر-اصلاح-الگوی-مصرف
مقوله فرهنگ می تواند از دغدغه های حیاتی مدیران در جهت اصلاح الگوی مصرف در سازمانهای دولتی و جامعه تبدیل گردد. هر چند در این خصوص کارشناسان امر باید بسیار با دقت …

الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه … – …
visual.iderutconf.ir/الگوهای-شناخت-و-ویژگیهای-فرهنگ-سازمان/
الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه پردازان مدیریت. مبانی نظری فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پایان نامه فرهنگ سازمانی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ا – فصلنامه علوم …
journal.iams.ir/article_38_2df9b6c04ad3cbe42369035023c777ba.pdf

ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی
edus-islam.isuw.ac.ir/article_19805.html

مقاله علمی و پژوهشی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ …
www.edub.ir/…/868%3Aمقاله+علمی+و+پژوهشی+الگوی+بومی+شناخت+و+سنجش+فره…
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ –

تأثیر آموزش مدیریت کیفیت فراگیر بر فرهنگ سازمانی و …
jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534067.html
چکیده امروزه برای سازمان‌ها رسیدن به مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) برای بقا و حفظ توانایی رقابت در عرصه‌های ملی و جهانی یک ضرورت است و آموزش مستمر کارکنان از …

مهندسی فرهنگ در سازمان¬های دولتی کشور در عصر جهانی¬شدن
sspp.iranjournals.ir/article_2518.html
در این تحقیق در راستای طراحی و ارائه‌ی الگوی مهندسی فرهنگ در سازمان‌های دولتی کشور در عصر جهانی‌شدن با توجه به مدل‌های گوناگون ارائه‌شده در خصوص تبیین و شناخت …

شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی …
qjo.ssor.ir/article_66032.html
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و بررسی رابطه انواع آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان. مقاله 1، دوره 12، شماره 1 – شماره پیاپی 40، …

مقاله فرهنگ سازمانی و الگوهای آن
cofenetyas.ir/مقاله-فرهنگ-سازمانی-و-الگوهای-آن/
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها، اعتقادات و الگوهای رفتاری که هویت هست های سازمان را شکل داده و در شکل گیری رفتار کارکنان نقش بسزایی دارد.

الگوهای شناخت و ویژگیهای فرهنگ سازمانی از نگاه نظریه …
khabarfariman.ir/zip/الگوهای-شناخت-و-ویژگیهای-فرهنگ-سازمان/

رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه الگوی بهبود کیفیت در …
payeshjournal.ir/browse.php?a_id=578&slc_lang=fa&sid=1…1…1…
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توسعه الگوي بهبود كيفيت در بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي صورت …

ﺗﺤﻠﻴﻞ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه وري ﻛﺎرﻛ
www.modiriyatfarda.ir/WebUsers/modiryatfarda/…/OK/139412282028171459-F.pdf

فرهنگ سازمانی
https://www.sbu.ac.ir/…/سمینار%20آموزشی%20فرهنگ%20و%20رفتار%20سازمانی/ج…
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه …. الگوی خاصی از رفتار مورد قبول همۀ اعضای سازمان قرار خواهد گرفت كه در همه جای …

مقایسه فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب از دیدگاه مدیران … – مجله …
payavard.tums.ac.ir/article-1-105-fa.pdf

سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ …
https://www.farsnews.com/…/سنجش-وضعیت-موجود-فرهنگ-سازمانی-با-توجه-به-الگو…
۱۸ مهر ۱۳۹۶ –

دانلود word تاثير آموزش مديريت کيفيت فراگير بر فرهنگ …
buildingphysics.gilastc.ir/BuildingPhysics/937272/html
دانلود word تاثير آموزش مديريت کيفيت فراگير بر فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري سالم کارکنان شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي دارای 22 صفحه می باشد و دارای …

شبکه‌ی تودرتوی فرهنگی سازمان | چطور
نخستین چیزی که با شنیدن اصطلاح «فرهنگ سازمانی» به ذهن‌تان می‌رسد، چیست؟ … دارد که در تهیه‌ی آنچه که جانسون و شولز «الگوی محیط کاری» می‌نامند، مفید هستند.

بهبود فرهنگ سازمانی و توسعه فرهنگ دانش محور
۲۶ دی ۱۳۹۴ –

بر اساس مدل ادگار شاین سازمان آموزش و پرورش تغییر فرهنگ …
حاضر با هدف. تحلیلی بر. تغییر فرهنگ سازمانی بر مبنای الگوی شاین در. سازمان. آموزش و پرورش. قزوین در سطح فردی ، گروهی و سازمانی. و پاسخ به این سوال که چه.

دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی نظریه ها و الگوهای فرهنگ …
دانلود فایل. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (فصل دوم) در 38 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر
برخی از نظریه پردازان نیز فرهنگ سازمانی را الگوی. بنیادی از ارزش ها و باورهای مشترک و مفروضات اداره. کردن کارکنان می دانند که باید به طور واضح در سازمان. درک شوند.

بررسی فرهنگ بیمارستان )سازمانی(بر اساس الگوی دنیسون – …
مقدمه: فرهنگ در یک سازمان نقش بسیار استراتژیک در انسجام و یا افول آن ایفا می‌کند. با توجه به رابطه ی راهبردهای جدید با فرهنگ سازمانی، شایسته است که شناخت کامل و …

بررسی فرهنگ سازماني و بيان تأثير فرهنگ سازماني … – …
بررسی فرهنگ سازماني و بيان تأثير فرهنگ سازماني بر وظايف مديريت با استفاده از الگوي رابينز(مطالعه موردی مديران مدارس شهرستان زرند). مجتبی اسدی* 1. چکیده :

طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های …
هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی … «الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (موردمطالعه: دفاع مقدس)».

"BIZ YAR" | فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی-outsourcing in iran-برون سپاری-برونسپاری-مشاوره امور اخذ و تمدید مجوز … عادتهای گروهی که فرهنگ از آن منشا می گیرد به صورت آرمان ذهنی یا الگو های …

فروشگاه مارکت سنتر