سایت آتش

نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي و سياسي

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
ensani.ir/fa/article/222294
نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. نویسندگان: علی رشیدی. منبع: اطلاعات سیاسی اقتصادی مهر و آبان 1381 شماره 181 و 182.

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و …
https://www.noormags.ir/…/نقش-تحولات-اقتصادی-بر-متغیرهای-فرهنگی-اجتماعی-و-س…
علی رشیدی ; مجله: اطلاعات سیاسیاقتصادی ; مهر و آبان 1381 – شماره 181 و 182 ;

عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موثر بر اقتصاد نشر ایران: …
https://jlib.ut.ac.ir/article_36195.html

مجله اطلاعات سياسي – اقتصادي، شماره 182 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1201&Number=182&Appendix=0

ن: آ فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی مطالعه موردی استان گلستان
qjss.atu.ac.ir/article_6817_f1315876ba8d45358c80ccae7bf71172.pdf

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی …
www.jss-isa.ir/article_21172.html

اقتصاد سیاسی علوم اجتماعی در ایران: چالشها و فرصتها
www.jss-isa.ir/article_21473.html

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ اﻗﺘ – دانشگاه پیام نور
egdr.journals.pnu.ac.ir/article_10_fda632b33f8501ccb131c0a5ece085d7.pdf
۱۱ خرداد ۱۳۸۹ –

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:
jmdp.ir/article-1-1155-fa.pdf

توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران – فصلنامه رفاه اجتماعی
refahj.uswr.ac.ir/article-1-306-fa.pdf
۱ آبان ۱۳۸۹ –

Untitled
www.nlai.ir/documents/10184/462909/2…/c43fa8d9-cb27-4973-ab52-5023f8823bd3

گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان برپایة …
jas.ui.ac.ir/article_22563.html

ابعاد و مؤلفه های توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه – فصلنامه …
refahj.uswr.ac.ir/article-1-2726-fa.pdf

؛ اقتصادی توسعه و سياسي فرهنگ رابطة تبيين ممسني …
danesh.journals.isu.ac.ir/article_1781_e92868fbc0dd76f16c572116e78f467a.pdf

آموزش و رشد اقتصادي در ايران: يک ارزيابي بنيادي از مسائل و …
jpbud.ir/article-1-276-fa.pdf
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ –

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ از دﻳﺪﮔﺎه
jcm.srbiau.ac.ir/article_5254_327936a73d67bdf695c2c6a3fac8de36.pdf

سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی و تأثیر متقابل آن دو به ‌عنوان …
farsi.khamenei.ir/others-article?id=24354
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ –

ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﻮرآﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – فصلنامه علمی …
jwc.iauahvaz.ac.ir/article_523327_68fd54ea9ccc03dbf299f0489495b3ce.pdf

بررسی اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: ( …
qjerp.ir/article-1-395-fa.pdf

نگاهی به توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی …
www.imam-khomeini.ir/…/نگاهی_به_توسعه_اقتصادی_و_توسعه_فرهنگی_از_دیدگاه…
۱ تیر ۱۳۹۷ –

تاثير تحولات جهاني پس از جنگ سرد بر سياست خارجي جمهوري …
www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=122541

بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: …
www.jsi-isa.ir/article_21097.html

بررسی نگرش زنان نسبت به عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده …
jwfs.alzahra.ac.ir/article_2196.html

رضایت‌مندی سیاسی- ملی در پهنة جهانی شدن (بازکاوی تاثیر …
sspp.iranjournals.ir/article_7760.html

نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی
https://www.cbi.ir/page/4048.aspx
۳ شهریور ۱۳۸۶ –

سیاست در بستر زمان – مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست …
۴ آذر ۱۳۹۶ –

خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی :: حوزه نمایندگی ولی فقیه …

اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در …
۱۸ آذر ۱۳۹۳ –

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از بحران – …

نقش و جایگاه جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی مصر | فرهنگ …

اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی …

اصل مقاله

چالش های فزهنگی مدیزیت توسعه در ایزان – فصلنامه مدیریت …

تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران – سیاست‌های راهبردی …

اصل مقاله
۲۶ اسفند ۱۳۸۵ –

تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه – مجله اقتصادی

تبيين اهميت سرمايه اجتماعي در سياست گذاري و برنامه ريزي …

آموزش و پرورش؛ نقش برتر در توسعه فرهنگ، اقتصاد و …
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ –

های اجتماعی در ایجاد تحول طراحی الگوی نقش شبکه ن اجتماعی …

چكيده فارسي – موسسه کار و تامین اجتماعی

دفاع شده – مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش رسانه ها و گروه های مرجع بر شکل گیری نگرش …

اصل مقاله – فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات

تحقیق نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی اجتماعی …
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ –

جایگاه عوامل تعیین‌کننده در امنیت ملی: اقتصاد – بصیرت

اقتصاد تحت تأثیر تنش‌های سیاسی – روزنامه همشهری
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ –

شوراي عالي انقلاب فرهنگي – شوراي تحول و ارتقاي علوم …

اصل مقاله

بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران …
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ –

تورم – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاثیرات سیاست فرهنگی، فرهنگ سیاسی، ارزشهای اجتماعی در …
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ –

اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه – جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان …

ثر بر طالق ؤ فراتحلیل عوامل م – انجمن مشاوره ایران

نظریه پساتوسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی …

فرهنگ، توسعه و دین (الزام ها و ضرورت ها)

سبک زندگی و توسعه فرهنگی – ویکی فقه

تبیین تغییرات و تحولات کار کردی نقش اجتماعی زنان در …

فروشگاه مارکت سنتر