سایت آتش

پاورپوینت درباره ارزیابی و مداخله در کودک آزاری

PowerPoint Presentation
https://bomi.mui.ac.ir/sites/bomi.mui.ac.ir/files/asibhaye%20kodakan.pptx

ارزیابی و مداخله در کودک آزاری
file.qums.ac.ir/repository/alhc/…/علمی%20-%20آموزشی/child%20abuse…….pptx

کودک آزاری و قصور – پرستار
https://parastar.info/index.php/nursing-home/…/150…/2457-child-abuse-and-neglect

دستورالعمل مراقبت ورفتار با کودکان – دانشگاه علوم پزشکی …
goums.ac.ir/files/deputy_health/c16.ppt

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮐﻮدك آزاري – معاونت امور بهداشتی
https://phc.umsu.ac.ir/uploads/child_abuse…….pdf

پیشگیری از کودک آزاری و درمان آن – uctjournals.com
uctjournals.com/farsi/archive/psychology/1396/summer/9.pdf
کودک آزاری طراحی و مورد بررسی قرارداده و پس از تائید اثر بخشی این برنامه ها ….. اولین هدف مداخله در کودک آزاری، پیشگیری است، چون توفی … همین موارد درباره گروه.

Psycho-social effects of child abuse and police measures in …
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4001213880204

ارزیابی و مدیریت خودکشی
https://moshaver.um.ac.ir/images/248/stories/pdfFiles/staffs/modiriat-khodkooshi.pdf

فروشگاه مارکت سنتر