سایت آتش

پاورپوینت روشهای مبارزه با ناقلین Vectors Control Methods

روش ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ
healthf.kaums.ac.ir/UploadedFiles/jozveh/Vectorscontrolengineeringmethods.pdf

Microsoft Word – Maj20-1-9 – دانشگاه علوم پزشکی تهران
https://www.tums.ac.ir/…/bacill%20delta%20kerman.pdf-aahanafi-2013-07-20-07-45….

بیشتر در مناطق روستائی ناقل مخزن اصلی مانسونیا ثانوی …
yazdhealth.persiangig.com/پاور%20روشهای%20مهندسی%20نهائی.ppt

جدول طرح درس
hthf.hums.ac.ir/uploads/bandpayan.pdf

اهمیت پزشکی ناقلین ونحوه کنترل آنها – شبکه بهداشت و درمان …
shf.mui.ac.ir/sites/shf.mui.ac.ir/files/attach_files/کنترل%20ناقلین.ppt

تاثیر سم فایکام (بندیوکارب) برروی ناقلین لیشمانیوز …
jarums.arums.ac.ir/article-1-136-fa.pdf

RNA مداخله‌گر: ابزاری امیدوار‌کننده در کنترل بیماری‌های مهم …
irisweb.ir/files/site1/rds_journals/70/article-70-407711.pdf

بررسی تاثیرات زیانبار آفت کش ها با تاکید بر مسئله …
sjku.muk.ac.ir/article-1-742-fa.pdf

تعیین گونه های آنوفل فلوویاتیلیس کمپلکس به روش …
zjrms.ir/article-1-995-fa.pdf

درس: مهندسی مبارزه با ناقلين – ppt download – SlidePlayer
https://slideplayer.com/slide/14174821/

ﯽ ﺎﻌ ﻪ د ﺮ ﻮروش ی، دا ﯿﺎر وه ﺮه ﻨﺎ ﯽ – Shiraz University of Medical …
gsia.sums.ac.ir/Images/UserFiles/1/file/SHIRAZ/CV/Dr_Azizi_CV.pdf

کتاب، نرم افزار، کلیپ مالاریا – مالاریا
malaria.blogfa.com/category/50
کتابهای انگلیسی مرتبط با مالاریا. ۱- روش های کنترل ناقلین Vector control Methods for use by individuals & communities. Geneva, World Health Organization, …

پاورپوینت کارگاه آموزشی ودیریت تلفبقی آفات و ناقلین
ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user…/file/…/management%20of%20IPM%20programs.ppt

ارزيابی نيازها (Needs Assessment)
ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/mbehdasht/yazd/mohit/file/…/paver.arzyabi.ppt

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي
sjh.umsha.ac.ir/article-1-213-fa.pdf

مدل سازی اثر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ (Rhombomis …
www.aejournal.ir/article_61442.html

شناسایی و تعیین هویت گونه‌های لیشمانیای جدا شده از پشه …
mjms.modares.ac.ir/article-30-7738-fa.pdf

متن کامل (PDF)
journal.bums.ac.ir/article-1-1215-fa.pdf

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠﺪي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪﯾﻪ، اﺳﺘ
https://cdn.neoscriber.org/cdn/dl/e7e414b2-51ea-11e8-b595-73461b00c4be

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺪاول ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﻣ
www.gebsj.ir/files/site1/pages/1_ok__.pdf

8 Potatoes in the Central Asian Republics – Deutsche …
dpg.phytomedizin.org/fileadmin/daten/04…/02…/0294-sp-2006-biotechfarsi-6.pdf

راهنمای نظام هشدار زودرس مالاریا – UNDP
www.undp.org/content/dam/iran/docs/…/2013/…/Annex%20C%20to%20TOR.pdf
۲۴ اسفند ۱۳۸۸ –

خلاصه سمینارهای دانشجویی – MEDICAL ENTOMOLOGY
hanafibojd.blogfa.com/category/23
۲۲ آذر ۱۳۹۱ –

ﻣﺮوری ﺑﺮوﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺎﺑﺰﯾﻮز و ﺗﯿﻠﺮﯾﻮز و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ …
ijmm.ir/article-1-209-fa.pdf

بررسی مکانی موارد گزارش‌شده بیماری مالاریا با استفاده از …
journal.rums.ac.ir/article-1-3084-fa.pdf
۱۵ تیر ۱۳۹۵ –

مشخصات لیشمانیوز احشایی در مخازن حیوانی(سگ) شهرستان …
armaghanj.yums.ac.ir/article-1-289-fa.pdf

epidemiology and control of zoonotic infections …
https://txtzoom.com/21638-بیماری-سالک/

ﺟﻠﺪي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﮐﺎﻧﻮن در ﻫﺎ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ – مجله علمی پژوهشی …
sjimu.medilam.ac.ir/files/site1/user_files_44b4b4/abedin-A-10-58-3-8e17e61.pdf

فروشگاه مارکت سنتر